VĂN HÓA-XÃ HỘI
Bài tuyên truyên Đại hội HND tỉnh Hải Dương
09/10/2023 08:45:59

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Đại hội đại biểu HND tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

-----

I. HỘI NÔNG DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

1. Đại hội lần thứ I (1975-1983)

Đại hội đại biểu nông dân tập thể tỉnh lần thứ I được tiến hành từ ngày 15/7- 18/7/1975 tại thị xã Hải Dương. Đại hội có 550 đại biểu chính thức được triệu tập thay mặt cho hơn 50 vạn xã viên hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu ra 25 đồng chí tiêu biểu đại diện cho các ngành sản xuất, các dân tộc, tôn giáo, có lực lượng thanh niên, phụ nữ, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật vào Hội đồng Nông dân tập thể lần thứ nhất. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng đã bầu ra 07 đồng chí uỷ viên thường vụ và đồng chí Trần Kim được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nông dân tập thể tỉnh Hải Hưng khóa I.

2. Đại hội lần thứ II (1983-1987)

Đại hội đại biểu Hội nông dân tập thể tỉnh lần thứ II nhiệm kỳ 1983-1987 được tiến hành từ ngày 30/10-02/11/1983 tại thị xã Hải Dương. Đại hội có 316 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào BCH Hội liên hiệp Nông dân tập thể tỉnh và bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thọ được bầu làm Chủ tịch Hội.

3. Đại hội lần thứ III (1987-1993)

Đại hội đại biểu Hội liên hiệp nông dân tập thể tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 1987-1993 được tiến hành tháng 6/1987 tại thị xã Hải Dương. Đại hội có 400 đại biểu chính thức thay mặt cho gần 10 vạn hội viên và giai cấp nông dân trong toàn tỉnh về dự. Tại Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh Hải Hưng. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ và đồng chí Nguyễn Thị Lâm được bầu làm Chủ tịch.

4. Đại hội lần thứ IV (1993-1998)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Hưng lần thứ IV nhiệm kỳ 1993- 1998 được tổ chức từ ngày 09/4-11/4/1993 tại thị xã Hải Dương. Về dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức. Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh Hải Hưng khóa IV. Tại phiên họp BCH lần thứ I đã bầu 07 đồng chí vào Ban


thường vụ và đồng chí Nguyễn Thị Lâm được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội

Nông dân tỉnh Hải Hưng.

Tháng 01-1997 tỉnh Hải Dương được tái lập. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định 17 đồng chí vào BCH lâm thời Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và đồng chí Lê Minh Thông giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương.

5. Đại hội lần thứ V (1998-2003)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ V nhiệm kỳ 1998- 2003 được tiến hành từ ngày 28/6-30/6/1998 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hải Dương. Dự Đại hội có 170 đại biểu chính thức thay mặt cho 31 vạn cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh. Tại Đại hội đã bầu ra 31 đồng chí vào BCH, 9 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Tháng 10/2002, đồng chí Lê Đình Khanh được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền chuyển công tác khác.

6. Đại hội lần thứ VI (2003-2008)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ VI nhiệm kỳ 2003- 2008 được tiến hành trong 2 ngày 12/5-13/5/2003 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hải Dương. Dự Đại hội có 234 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 28 vạn cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khóa VI và 16 đồng chí cán bộ, hội viên tiêu biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất đã bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Đình Khanh được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2003-2008).

7. Đại hội lần thứ VII (2008-2013)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ VII nhiệm kỳ 2008- 2013 được tiến hành trong 3 ngày từ 23/4 - 25/4/2008 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh. Đại hội có 251 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 29,8 vạn hội viên trong toàn tỉnh; Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khoá

VII. Tại phiên họp thứ nhất BCH Hội Nông dân tỉnh khoá VII đã bầu ra Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gồm 09 đồng chí. Đồng chí Lê Đình Khanh được BCH bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá VII; đồng chí Cao Tiến Tuấn được BCH bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá VII; đồng chí Phạm Thị Thu Bình được BCH bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá VII; Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ V gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tháng 10/2011, đồng chí Phạm Thị Thu Bình được BCH bầu giữ chức Chủ tịch; đồng chí Phạm Văn Lến và đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm được BCH bầu giữ chức Phó Chủ tịch HND tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2008-2013.


8. Đại hội lần thứ VIII (2013-2018)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013- 2018 được tiến hành trong 2 ngày từ 25/4-26/4/2013 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh. Đại hội có 252 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 31,54 vạn cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khóa VIII; bầu 23 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Tại phiên họp BCH lần thứ nhất đã bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Phạm Thị Thu Bình được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch BCH Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018. Các đồng chí: Cao Tiến Tuấn, Phạm Văn Lến, Phạm Thị Thanh Tâm được bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch HND tỉnh khóa VIII.

Tháng 4/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến được BCH bầu giữ chức Phó

Chủ tịch HND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018.

9. Đại hội lần thứ IX (2018-2023)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023 được tổ chức trong 02 ngày từ 28/8-29/8/2018 tại Trung tâm Văn hoá tỉnh. Tổng số đại biểu chính thức là 251 đồng chí, đại điện cho hơn 37,5 vạn hội viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí vào BCH Hội Nông dân tỉnh khoá IX; bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII. Tại phiên họp thứ nhất BCH Hội Nông dân tỉnh khoá IX đã bầu ra Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh gồm 08 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm được BCH bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến được BCH bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Phạm Thanh Thủy được BCH bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tháng 11/2021 đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Chủ tịch thường trực HND tỉnh chuyển công tác khác; tháng 01/2022, đồng chí Phạm Đức Hội và đồng chí Đào Xuân Anh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Kết quả nổi bật được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

1. Tổ chức 37.114 buổi tuyên truyền cho trên 2,4 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Phối hợp với Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh thực


hiện và phát sóng 60 chuyên mục “Nhịp cầu nhà nông”; viết 24.746 tin, bài đăng, phát trên các báo, đài phát thanh, truyền hình. In và phát hành 60.000 cuốn Bản tin Hội Nông dân tỉnh tới 259 cơ sở Hội và 1.400 chi Hội; Chuyển phát hành cuốn Tạp chí Nông thôn mới tới 100% cơ sở và Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố.

2. Đã kết nạp 48.321 nông dân tham gia vào tổ chức Hội (vượt 222% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX), nâng số hội viên toàn tỉnh lên 388.437 người (đạt 142% so với hộ nông dân). Trực tiếp và phối hợp tổ chức 175 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho 19.604 lượt cán bộ Hội các cấp. Bồi dưỡng, giới thiệu 1.078 hội viên ưu tú để các cấp ủy kết nạp vào Đảng, nâng tổng số hội viên là đảng viên trong tổ chức Hội lên 32.405 người.

3. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đạt 78,80 tỷ đồng (tăng 26,84 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ), trong đó: quỹ cấp tỉnh 40,52 tỷ đồng (vượt 15,8% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội), nguồn quỹ cấp huyện 15,43 tỷ đồng (vượt 28,6% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội), nguồn quỹ cấp cơ sở 22,85 tỷ đồng (vượt 33,1% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội). Các nguồn Quỹ HTND đã hỗ trợ cho trên

9.100 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng trên 300 dự án, mô hình tổ, nhóm liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Về quỹ Hội: 100% cơ sở Hội, chi Hội đều duy trì và tăng trưởng nguồn quỹ với tổng số tiền 66,6 tỷ đồng, tăng 28,7 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, đạt bình quân 171.700 đồng/hội viên.

4. Giai đoạn 2018-2023, đã có 944.824 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét có 645.919 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 68,3% so với hộ đăng ký (vượt 18,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Trong đó, cấp Trung ương 172 lượt hộ, cấp tỉnh 4.014 lượt hộ, cấp huyện 22.851 lượt hộ, cơ sở 102.149 lượt hộ. Trung bình hàng năm có trên 98,7% hộ nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 95,6% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

5. Tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện”, đã có 93,8% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế (vượt 4,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).

6. Hội Nông dân các cấp đã xây dựng, duy trì 536 mô hình bảo vệ môi trường tại 229 cơ sở Hội (đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội) đồng thời hỗ trợ 8 xe chở rác, 16 thùng đựng rác hỗn hợp, 2.985 thùng composite ủ rác hữu cơ và 3.155 kg chế phẩm sinh học để xử lý rác cho hội viên, nông dân

7. Các cấp Hội tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2019, Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022. Định kỳ hằng năm Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Tổ chức Tổng kết 3 năm phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh


doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” từ cơ sở đến tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018 và giai đoạn 2019 – 2021.

8. Trong nhiệm kỳ, 2.145 lượt cán bộ Hội tham gia các chốt trực và phục vụ khu cách ly, 5.665 lượt cán bộ hội và 8.014 lượt hội viên nông dân tham gia các tổ Covid cộng đồng. Các cấp Hội đã tích cực vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch được 6,08 tỷ đồng, 162 ngàn khẩu trang y tế,

9.105 chai nước sát khuẩn, 28,2 tấn gạo và nhiều lương thực, thực phẩm khác; hỗ trợ, kết nối tiêu thụ được trên 30.000 tấn rau, củ, quả, gần 5.000 tấn gà thịt và cá, trên 1,5 triệu quả trứng gia cầm và nhiều sản phẩm khác.

9. Các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 20.177 suất quà cho các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4,67 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới 38 nhà “Mái ấm nông dân” và sửa chữa 02 nhà với tổng số tiền 2,03 tỷ đồng. Cán bộ Hội các cấp và hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp 20.270 lượt hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động nông thôn; đã có 6.820 hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

10. Các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp tổ chức 310 lớp dạy nghề cho 10.933 lao động nông thôn. Tỷ lệ nông dân có việc làm ổn định sau khi được học nghề đạt trên 80% (vượt 14,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Tổ chức 8.346 buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ... cho trên 579.000 lượt hội viên, nông dân.

III. TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Kết quả Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 -

2028

Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 513-KH/HNDTW

ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 30/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Thường vụ HND tỉnh đã chỉ đạo, hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội đã đánh giá nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân 5 năm qua, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, cấp cơ sở đã bầu 2.645 ủy viên Ban Chấp hành, bầu 887 ủy viên Ban Thường vụ, 227 Chủ tịch, 226 Phó Chủ tịch HND cơ sở; cấp huyện đã bầu 234 ủy viên BCH, bầu 60 ủy viên Ban Thường vụ, 12 Chủ tịch, 12 Phó Chủ tịch HND; bầu 215 đại biểu dự đại hội HND tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ

2023 - 2028

2.1. Thời gian, số lượng đại biểu dự Đại hội:

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức 02 ngày (dự kiến trung tuần tháng 10/2023) tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông tỉnh Hải Dương. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên và người nông dân tỉnh nhà. Tham dự Đại hội có 251 đại biểu chính thức và 193 đại biểu khách mời.

2.2. Chủ để Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

2.3. Nội dung Đại hội:

(1). Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(2). Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá IX

nhiệm kỳ 2018-2023.

(3). Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

(4). Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

(5). Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt

Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

2.4. Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã các định mục tiêu

tổng quát và một số mục tiêu cụ thể như sau

* Mục tiêu tổng quát

(1) Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết với công tác Hội và phong trào nông dân, tận tụy phục vụ nông dân; phát triển và nâng cao chất lượng hội viên.


(2) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân nâng cao năng lực làm chủ của nông dân.

(3) Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn.

(4) Nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội, tôn trọng pháp luật và nếp sống văn minh của người nông dân; khơi dậy ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

(5) Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hoạt động đối ngoại nhân dân, thu hút các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân.

* Các chỉ tiêu cụ thể:

(1) 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Hội.

(2) 100% cán bộ Hội các cấp và cán bộ chi, tổ Hội được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nghiệp vụ công tác Hội.

(3) Phấn đấu kết nạp mới từ 12.000 hội viên trở lên.

(4) Thành lập mới 290 tổ Hội Nông dân, chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

(5) Có từ 97% cơ sở Hội trở lên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm


vụ.


(6) Quỹ Hội phấn đấu bình quân một hội viên đạt 210.000 đồng trở lên.

(7) Trực tiếp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 30.000 hội viên trở lên.

(8) Hỗ trợ ít nhất 8.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

(9) Có trên 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế.

(10) Hằng năm, có 60% trở lên số hộ nông dân đăng ký, 50% trở lên số hộ


đăng ký đạt danh hiệu hộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp.


(11) Hỗ trợ thành lập mới 85 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 16 hợp tác xã nông nghiệp. Có từ 30% số hội viên trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

(12) Có 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản

cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

(13) Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên.

(14) Có 100% Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố, 90% trở lên cơ sở Hội tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.

(15) Có 100% cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất 01 mô hình về bảo vệ

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(16) 95% hồ sơ công việc tại Hội Nông dân cấp huyện, 80% hồ sơ công việc tại Hội Nông dân cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028!

2. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”!

3. Nông dân Hải Dương đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân Hải Dương quyết tâm thực hiện phát triển

nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!

5. Xây dựng gia đình nông dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc, văn minh!

6. Cán bộ, hội viên, nông dân Hải Dương đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"!

7. Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Hải Dương thi đua lập thành tích chào

mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028!

8. Phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, góp phần phát triển

nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới!

9. Nông dân Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu

rộng, có hiệu quả!

10. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt

Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

11. Cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Hải Dương thi đua lập thành tích chào

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ


2023-2028!

12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tin do Phạm Công Điệp Chủ tịch HND xã Đức Xương 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:39:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,346