Giới thiệu
Thông báo công khai
27/07/2022 10:02:27

THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách người đã được nhận hỗ trợ từ NSNN cho người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Đức Xương năm 2022

 
   


Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Căn cứ thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTG ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ỏ; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán, nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở.

Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư.

Để đảm bảo công khai minh bạch các khoản hỗ trợ từ NSNN cho người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Đức Xương thông báo công khai danh sách người đã được nhận hỗ trợ từ NSNN cho người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở, như sau:

1. Chính sách, chế độ hỗ trợ:

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Danh sách đã được nhận hỗ trợ từ NSNN:

- Người đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là ông Bùi Văn Đạo, thôn An Vệ xã Đức Xương là bệnh binh 61%

- Đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đợt 01 là 60% số tiền là: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

(có danh sách niêm yết công khai kèm theo)

3. Địa điểm và hình thức công khai:

- Thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh xã; Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của xã.

- Niêm yết danh sách tại trụ sở làm việc UBND xã và nhà văn hóa thôn.

4. Thời gian công khai:

Thời gian thông báo và niêm yết danh sách người đã được nhận tiền hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở: Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8 năm 2022

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Đức Xương thông báo công khai danh sách người đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Đức Xương để cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1105
Trước & đúng hạn: 1105
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 14:10:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 24
Tất cả: 15,975