CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bài tuyên truyền về chuyển đổi số
04/06/2022 08:22:43

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TT ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI.

 

Chuyển đổi số là giải pháp nền tảng, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển của huyện, của xã.

Chuyển đổi số cần thực hiện trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó cần tập trung thúc đẩy thực hiện xây dựng Chính quyền số để tạo đà và định hướng, dẫn dắt, quản lý, hỗ trợ kinh tế số và xã hội số phát triển. Chuyển đổi số để góp phần thực hiện thắng lợi các giải pháp đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, thay đổi tổng thể và toàn diện tổ chức, cá nhân về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dựa trên công nghệ số, trọng tâm là phát triển và quản lý dữ liệu.

Chuyển đổi số gắn với phát triển đô thị thông minh và cải cách hành chính, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, mang lại tiện ích, hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Đồng thời, chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn phải đạt được mục tiêu tạo ra giá trị tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng xã hội số an toàn nhân văn dựa trên các đặc thù về thiên nhiên, văn hóa, con người của huyện, của xã, đảm bảo an toàn an ninh mạng gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền số quốc gia, góp phần đưa xã Đức Xương sớm trở thành xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023; Nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, phấn đấu đưa xã Đức Xương vào nhóm các xã dẫn đầu về chỉ số đánh giá Chuyển đổi số. Do vậy, chuyển đổi số cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn xã nhà.

Vời yêu cầu đó ngày 02/4/2022 UBND xã Đức Xương đã Quyết định thành lập 01 Tổ chỉ đạo Công nghệ số cộng đồng của xã do đồng chí Phan Đăng Nghị Phó chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng và thành lập 4 Tổ Công nghệ số Cộng đồng tại các Thôn do đồng chí Bí thư Chi Bộ Trưởng thôn làm tổ trưởng, đồng chí Bí thư chi đoàn làm tổ phó, mỗi tổ có các giáo viên của các trưởng tham gia, các Tổ Công nghệ số cộng đồng của các thôn đã hướng dẫn nhân dân có điện thoại thông minh cải Smat Hải Dương để chuẩn bị cho công tác cải cách hành chính ở mức độ 4./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1418
Trước & đúng hạn: 1418
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 07:07:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐỨC XƯƠNG - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Trọng Tuệ

Địa chỉ: An Cư , xã Đức Xương, huyện Gia lộc

Điện thoại:  0977481268

Email: diepdc72@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,346